KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC RO BẰNG PHẦN MỀM WAVE

Chào mừng bạn đã tham gia khóa học thiết kế hệ thống lọc nước tinh khiết RO bằng phần mềm WAVE.

Khóa học này bao gồm các nội dung:

Mở đầu khóa học thiết kế hệ thống lọc nước RO bằng phần mềm WAVE

Bài mở đầu: giới thiệu khóa học thiết kế hệ thống lọc nước RO bằng phần mềm WAVE

Chương 1 Khai báo thông tin dự án trong phần mềm WAVE

Bài 1.0 Giới thiệu khai báo thông tin dự án trong phần mềm WAVE

Bài 1.1 Khai báo thông tin người sử dụng trong phần mềm WAVE

Bài 1.2 Khai báo thông tin dự án trong phần mềm WAVE

Bài 1.3 Khai báo đơn vị tiền tệ trong phần mềm WAVE

Bài 1.4 Khai báo thông tin hóa chất trong phần mềm WAVE

Bài 1.5 Khai báo thông tin chi phí trong phần mềm WAVE

Bài 1.6 Khai báo thông tin hiệu suất bơm trong phần mềm WAVE

Bài 1.7 Khai báo đơn vị đo lường trong phần mềm WAVE

Bài 1.8 Khai báo lưu lượng nước đầu vào

Bài 1.9 Khai báo thông tin pH

Chương 2 Khai báo thông tin nước đầu vào trong phần mềm WAVE

Bài 2.0 Giới thiệu khai báo thông tin nước đầu vào

Bài 2.1 Chọn loại nguồn nước đầu vào

Bài 2.2 Thiết lập pH cho nước đầu vào

Bài 2.3 Khai báo thành phần nước đầu vào

Bài 2.4 Nhập thông tin các ion trong nguồn nước đầu vào

Bài 2.5 Cân bằng điện tích ION

Bài 2.6 Chọn nguồn nước đã lưu trong phần mềm WAVE

Bài 2.7 Chọn hóa chất cho các quá trình trong WAVE

Bài 2.8 Hòa trộn các dòng nước trong WAVE

Chương 3 Thiết lập thiết kế hệ thống lọc RO trong phần mềm WAVE

Bài 3.0 Giới thiệu thiết kế cấu hình hệ thống RO

Bài 3.1 Thêm một hệ thống RO vào cửa sổ thiết kế WAVE

Bài 3.2 Bỏ một hệ thống RO vào cửa sổ thiết kế WAVE

Bài 3.3 Chọn lưu lượng nước đầu vào

Bài 3.4 Thiết lập thông tin nguồn nước đầu vào

Bài 3.5 Thiết lập cấu hình hệ thống RO

Bài 3.6 Thiết lập tỷ lệ recovery cho hệ thống RO

Bài 3.7 Thiết lập dòng tuần hoàn cho thiết kế RO

Bài 3.8 Thiết lập dòng bypass cho hệ thống RO

Bài 3.9 Thiết lập chức năng chia dòng thành phẩm trong thiết kế RO IDS

Bài 3.10 Thiết lập điều chỉnh pH thiết kế RO

Bài 3.11 Thiết kế chức năng loại bỏ khí gas CO2

Bài 3.12 Thiết lập châm hóa chất đầu vào

Bài 3.13 Điều chỉnh các thông số rủi ro cáu cặn màng RO

Chương 4 Xuất file báo cáo và hiệu chỉnh thiết kế hệ thống lọc RO trong phần mềm WAVE

Bài 4.0 Giới thiệu xuất file báo cáo và hiệu chỉnh thiết kế hệ thống lọc RO

Bài 4.1 Tạo và đọc hiểu báo cáo thiết kế hệ thống RO

Bài 4.2 Giả lập thông số và đánh giá thiết kế

Bài 4.3 Tạo thiết kế chi tiết hệ thống RO

Bài 4.4 Hiệu chỉnh thiết kế hệ thống RO

Bài 4.5 Lưu báo cáo thiết kế hệ thống lọc UF

Chương 5 Case study thiết kế hệ thống lọc RO trong phần mềm WAVE

Bài 5.0 Case study thiết kế hệ thống lọc RO trong phần mềm WAVE

Chương 6 Tổng kết khóa học thiết kế hệ thống RO bằng phần mềm WAVE

Bài 6.0 Tổng kết khóa học thiết kế hệ thống RO bằng phần mềm WAVE

thiết kế hệ thống lọc RO bằng phần mềm WAVE

Sau khóa học, học viên có thể:

Sử dụng WAVE thiết kế ra được hệ thống lọc RO.

Xuất được file báo cáo chi tiết với đầy đủ các thông tin cần để lựa chọn thiết bị và lắp đặt.

Đưa ra thông tin vận hành hệ thống RO đã thiết kế.

Tính ra được chi phí vận hành của hệ thống RO đã thiết kế

 

Các bạn có thể đăng nhập vào link bên dưới để tham khảo khóa học: https://aquatekco.edubit.vn/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo